Αστικό Δίκαιο

Το πλέον διαδεδομένο πεδίο δικαστικής διαμάχης αποτελεί το Αστικό Δίκαιο καθώς αφορά τις διαφορές μεταξύ των ιδιωτών. Το γραφείο μας με υπευθυνότητα αναλαμβάνει υποθέσεις από όλο το φάσμα του Αστικού Δικαίου, τόσο σε συμβουλευτικό, όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο. Επιδίωξη του γραφείου μας είναι η ταχύτερη και επιτυχέστερη έκβαση της υπόθεσης είτε εξωδικαστικά είτε ενώπιον του ακροατηρίου. Το γραφείο μας αναλαμβάνει:

  • υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου σχετικά με συζυγικές διαφορές, υποθέσεις διαζυγίου, επιμέλεια και διατροφή τέκνων, δικαίωμα επικοινωνίας τέκνων – γονέων, ρύθμιση σχέσεων συζύγων πριν, κατά και μετά τον γάμο, Σύμφωνα ελεύθερης συμβίωσης, Δικαστική Συμπαράσταση, υιοθεσία, προσβολή πατρότητας κ.ά.
  • υποθέσεις Εμπραγμάτου Δικαίου σχετικά με την προστασία εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί κινητών και ακινήτων, έρευνα τίτλων στο υποθηκοφυλακείο, παράσταση σε σύναψη συμβολαίων για αγοραπωλησία ακινήτων και για μεταβίβαση κάθε άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος, διατήρηση, διατάραξη νομής, υποθέσεις κτηματολογίου κ.ά.
  • υποθέσεις Κληρονομικού Δικαίου σχετικά με Νόμιμη μοίρα, δημοσίευση διαθήκης, κήρυξη διαθήκης σε Κυρία, αποποίηση κληρονομιάς, έκδοση κληρονομητηρίων κ.ά.
  • υποθέσεις Ενοχικού Δικαίου, συμβάσεις αγοραπωλησίας, Τροχαία ατυχήματα, διεκδίκηση αποζημιώσεων από ασφαλιστικές εταιρείες, ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αθέμιτου ανταγωνισμού, μισθωτικές διαφορές κ.ά.