Ποινικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει επιτυχώς υποθέσεις όλου του φάσματος του ποινικού Δικαίου. Συγκεκριμένα προβαίνουμε στην σύνταξη και υποβολή εγκλήσεων, υπομνημάτων, παράσταση σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, τόσο προδικαστικά (ανάκριση, συμβούλια κλπ), όσο και κατά την διαδικασία στο ακροατήριο. Αναλαμβάνουμε υποθέσεις εγκλημάτων κατά της ζωής, της περιουσίας, της ιδιοκτησίας, της τιμής κ.λπ.