Εμπορικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την σύνταξη, κατάθεση, δημοσίευση, τροποποίηση καταστατικών Α.Ε., σωματείων, Μ.Κ.Ο. και όλων των μορφών εταιρειών. Επιπλέον, παρέχουμε νομικές συμβουλές και συνεχή υποστήριξη στις πάσης φύσεως επιχειρηματικές συναλλαγές, σε διαπραγματεύσεις, στην σύνταξη συμβολαίων και σε κάθε μορφής εταιρικές συμφωνίες.

Περαιτέρω, το δικηγορικό μας γραφείο ειδικεύεται και στην κατάθεση του εμπορικού σας σήματος ώστε να αποκτήσετε το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του. Το σήμα ανήκει στα προϊόντα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σήμα θεωρείται κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα των άλλων επιχειρήσεων.

Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του καθώς και ο τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού.

Για την καταχώρηση σήματος κατατίθεται δήλωση από το γραφείο μας στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η κατοχύρωση διαρκεί για δέκα χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης.